Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Esasları Belirlendi

Döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca   belirlenecek diğer varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik hizmetlere   ilişkin esaslar düzenlendi.

 

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu işlemleri Gerçekleştirebilecek   Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete’nin cumartesi sayısında   yayımlanarak, 3 Ağustos 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
 

Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğine göre, piyasa yapıcılığı faaliyetinde   bulunacak aracı kurumların, alım satım aracılığı ve türev araçların alım satımına   aracılık yetki belgesine sahip olmaları, bu faaliyetler için öngörülen asgari   özsermaye yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaları gerekiyor.
 

Ayrıca piyasa yapıcılığı faaliyetinde bulanacak aracı kurumların   kaldıraçlı alım satım işlemlerinin denetim ve kontrolünden sorumlu olmak üzere   üniversite mezunu ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca türev   araçlar lisans belgesine sahip kaldıraçlı alım satım işlemleri ihtisas   personelinin bağlı olduğu ve finans piyasalarında en az 3 yıllık deneyime sahip   bir birim yöneticisi ile üniversite mezunu, Kurulun lisanslamaya ilişkin   düzenlemeleri uyarınca türev araçlar müşteri temsilcisi lisans belgesine sahip   yeterli sayıda müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon lisans   belgesine sahip, en az lise mezunu muhasebe ve operasyon sorumlusunun istihdam   etmeleri gerekiyor.
 

Tebliğe göre, söz konusu işlemlerde müşterilere uygulanacak kaldıraç   oranı 100:1′i geçemeyecek. Kurul gerekli gördüğü hallerde bu oranı değiştirme ve   varlık bazında kaldıraç oranı belirleme yetkisine haiz olacak.
 

Kaldıraçlı alım satım işlemlerine başlamadan önce, uygulanacak kaldıraç oranı söz konusu oranı geçmemek kaydıyla aracı kurumlarla müşteriler arasında   serbestçe belirlenecek. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca yüzde 100′üne   kadar nakit olarak Türk Lirası ve konvertibl döviz teminat olarak kabul edilecek.
 

Teminat oranının hesaplanması, teminat takibi ve teminat tamamlama   yükümlülüğü ile pozisyonların otomatik kapanmasına ilişkin esaslar ve teminat   olarak yatırılan nakdin başka bir para birimine çevrilmesinde esas alınacak   kurlar çerçeve sözleşmede belirlenecek.

  

Teminatlar rehnedilemeyecek, kullanım amaçları dışında tasarruf   edilemeyecek ve üçüncü kişilere devredilemeyecek. Teminatların saklanmasına   ilişkin esaslar Kurulca belirlenecek.

Add a Comment