Şirket Haberleri

DITAS
01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde 1.311.881,-TL tutarında “Dönem Karı” oluştuğunun tespitine; “Dönem Karı” üzerinden TTK’nın 466/1 maddesi uyarınca 65.594,-TL tutarında “I. Tertip Yasal Yedek Akçe” ayrıldıktan sonra kalan 1.246.287 ,-TL’nin “olağanüstü yedek akçelere”, aktarılması hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.

IEYHO
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun şirketler için getirdiği ek yükümlülüklerin (internet sitesi, bağımsız denetim, işlem denetçisi vs) özellikle gayri faal durumda bulunan şirketler için belli bir mali yük ve sorumluluk getirecek olmasının yanı sıra, iştirak ve/veya bağlı ortaklık konumundaki şirketlerin konsolidasyon aşamasında yine çeşitli güçlükler oluşturması  nedeniyle, Şirket Yönetim Kurulumuz gayri faal durumdaki şirketlerini birleştirerek hem ek yükümlülüklerden ve maliyetlerden kurtulma hem de Şirket’i sade bir yapıya kavuşturma amacını benimsemiş ve bu  doğrultuda;  Türk Ticaret Kanununun 451. Maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 18-19-20 maddeleri hükümlerine göre, bağlı ortaklığımız  Kırşehir Meytaş Mermer Farikaları  Ticaret ve  Sanayi A.Ş   ve Işıklar Enerji Elektrik Enerjisi İthalat  İhracat ve  Toptan Ticaret A.Ş’ yi bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat ve Turizm İşletmeleri  A.Ş bünyesinde 15.03.2012  tarihli bilançolarıyla devralmak suretiyle  birleştirilmesine  oy birliği ile karar vermiştir.

OYAYO
Şirketimizin 50.000.000,-TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 2012-2016 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VI, No:30 sayılı “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar” hakkındaki Tebliğ gereği Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10,11,12,15 ve 34 üncü maddelerinin değiştirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğumuz müracaatımız neticesi Kurul’ca uygun görülen Şirketimiz Esas Sözleşme değişiklikleri hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Genel Kurul onayına sunulmak üzere gerekli izin alınmıştır.

MIPAZ
Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda 22.800.798,-TL “Net Dönem Zararı” oluşması nedeniyle herhangi bir yasal yedek ayrılamayacağı hususunda bilgi edinilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.

PTOFS
01.01.2011 – 31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 204.870.096 TL tutarında “Net Dönem Zararı” oluştuğundan SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; 01.01.2011 – 31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar vermiştir.

INFO-IBTYO
İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin şirketimizin sahip olduğu 50.000.- adet A grubu imtiyazlı payları 28.12.2011 tarihli sözleşme ile VBG Holding A.Ş.’ye satılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.03.2012 tarih ve 8/270 sayılı toplantısında verilen izin çerçevesinde şirketimizin sahip olduğu imtiyazlı paylar 20.03.2012 tarihinde VBG Holding A.Ş.’ye devredilmiştir.SPK Seri VI No: 30 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 14. maddesinin 4. fıkrası uyarınca imtiyazlı payların devri işlemi sonrasında Şirket’in yönetim kontrolü değişeceğinden Seri: IV No: 44 sayılı “Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde VBG Holding AŞ için çağrıda bulunma yükümlülüğü doğmuştur.Bu nedenle Şirketimiz ile VBG Holding A.Ş. arasında imzalanan “Çağrı Yoluyla Payların Toplanmasına İlişkin Aracılık Sözleşmesi” imzalanmış olup, bu konuyla ilgili olarak 27.03.2012 tarihi (bugün) itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

RGYAS-TKFEN
Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Florya Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. (Florya A.Ş.) ile Tekfen Holding A.Ş., Toros Tarım Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Tekfen Gayrimenkul Yatırım A.Ş. arasında, Florya A.Ş. bünyesinde müşterek yönetime tabi bir ortaklık tesisi amacıyla 27.03.2012 tarihinde “Hissedarlık Sözleşmesi” imzalanmıştır. İzmir, Bayraklı mevkiinde her iki gruba ait olan arsalar üzerinde karma kullanım amaçlı bir gayrimenkul projesi gerçekleştirilmesi için tesis edilecek olan bu ortaklık, ilgili kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasını takiben hayata geçirilecektir.

TSKB
Bankamızca yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı için International Finance Corporation(IFC)’den 75 milyon ABD Doları tutarında kredi temini ile ilgili sözleşme Bankamız ile IFC arasında 27 Mart 2012 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır.

ATAC
Bağlı Ortaklığımız    Anteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka  arzına ilişkin karar sürecinde, ENDEKS Türev Menkul Değerler A.Ş,  yetkili aracı kurum olarak görevlendirilmiştir.

EDIP
Şirketimizin Mahmutbey-İstanbul’da bulunan arazisi üzerinde geliştirmiş olduğu Otel projesi inşaatının, Ağaoğlu Grubuna bağlı Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.
tarafından çerçekleştirilmesi amacıyla, daha önce “MY Ofis 212″ projesi için imzalanmış olan İnşaat Yapım ve Hasılat Paylaşımı sözleşmesine ek bir sözleşme imzalanmıştır.Hasılat paylaşımı şeklinde imzalanan ek sözleşmeye göre projeden elde edilecek gelir %42 Edip Gayrimenkul Yatırım San.ve Tic. A.Ş., %58 Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. olarak paylaşılacaktır.

SAMAT
Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulun’nun, 29.12.2011 tarih ve 2011/23 sayılı kararıyla hali hazırda 12.200.000,-TL olan çıkarılmış sermayemizin, 50.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanımız içerisinde kalınmak ve iç kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, %50 oranında 6.100.000,-TL artırılarak 18.300.000,-TLye çıkarılmasına karar verilmiş;bu durum 29.12.2011 tarihinde Kamuyu aydınlatma Platformunda duyurulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulun’ndan 21.03.2012 tarih ve 18/294 no.lu tescile mesnet belgenin alınmasını müteakip Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.Böylelikle sermaye artırım işlemleri tamamlanmış olmaktadır.

KRDMA-KRDMB-KRDMD
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 50.000.000,00
A Grubu Brüt (TL) : 0,056899
B Grubu Brüt (TL) : 0,056899
D Grubu Brüt (TL) : 0,056899
A Grubu Net (TL) : 0,048364
B Grubu Net (TL) : 0,048364
D Grubu Net (TL) : 0,048364
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 31.05.2012 tarihine kadar başlanması

PETKM
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings 26.03.2012 tarihli açıklamasında, Şirketimizin ‘BB-’ olan yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notlarını (Long-term foreign and local currency Issuer Default (IDR) ratings) ‘B+”ya düşürürken, kredi notlarının görünümünü durağan olarak teyit etmiştir. Ayrıca Şirketimizin ‘A+ (Tur)’ olan ulusal uzun vadeli kredi notunu (National Long-term rating) ise ‘A-(Tur) ”a düşürürken, görünümünü durağan olarak teyit etmiştir.

ISGSY
Şirketimiz iştiraki Ode Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki  (“ODE”) sahibi bulunduğumuz toplam %17,2414 oranındaki payların tamamı, ODE’nin mevcut pay sahiplerinin çoğunluk oranında pay sahibi olduğu Ode İzolasyon Sanayi Satış ve Pazarlama A.Ş.’ye 26 Mart 2012 tarihinde 10.500.000 (on milyon beşyüz bin) ABD Doları karşılığında satılmıştır

 

BİLANÇOLAR

-GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  25.308.149

 

BASIN HABERLERİ

Sabancı Holding Sanayi Yatırımlarını İkiye Katlıyor
Sabancı Holding’in sanayi yatırımlarının geçen yıla göre iki kat artarak 275 milyon doları bulacağını söyleyen Sanayi Grup Başkanı Pekarun, “Yatırımların yüzde 85’i Kordsa Global ve Brisa’ya olacak” dedi.

ADEL Kalemcilik yeni yatırımlarla büyüyecek
ADEL Kalemcilik Genel Müdürü Taner Dursun, 2011 yılında sektörün üzerinde bir büyüme trendi yakalayan şirketin yeni bir atılım dönemine girdiğini açıkladı.

Metro Holding’de arama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Beykoz’daki Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding’e ait binada arama yapıyor.

Fitch, Petkim’in notunu kırdı
Fitch Ratings, Petkim Petrokimya Holding A.Ş’nin yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu BB-’den B+ seviyesine indirdi.

A.Cihan Peköz
Yatırım Uzmanı
alpek@deltamenkul.com.tr
0.212 310 08 35

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Gedik Yatırım: Yatay Bir Açılış Bekliyoruz

Bu sabah Asya borsalarında satıcılı seyir hakim ancak Avrupa ve İstanbul borsalarında sınırlı bir negatif başlangıç bekliyoruz.   IMKB 100...

Kapat