Şirket Haberleri

YKFIN-YKBNK
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 29.02.2012 tarihli kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından 30.07.2010 tarihinde 22/675 no ile yayınlanmış bulunan “Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri ile Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar” (“İlke ve Esaslar”) çerçevesinde Şirket hisselerinin borsa kotundan çıkarılması amacıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (“İMKB”) başvuruda bulunulmasına ve kottan çıkma sürecinde İMKB, SPK ve diğer yasal merciler nezdinde gerekli başvuruları yapmak ve işlemleri yürütmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu İlke ve Esasların 6/B-ii maddesine göre yapılan ön çalışmada asgari çağrı fiyatı 5,02 TL olarak hesaplanmış olup, 6/B-i maddesi uyarınca hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporları dikkate alınarak belirlenecek çağrı fiyatı  SPK’nın uygun görüşünden sonra kesinleşecektir. Uzman kuruluş raporlarının alınmasından sonra SPK ve İMKB’ye gerekli başvurular yapılacaktır

YKFIN
22 Şubat 2012 tarihinde açıklanan finansal tablolarımızdaki 142.736.574 TL tutarındaki cari yıl karından 6.056.558,25 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve kalan 136.680.015,75 TL bakiye tutarın da Fevkalade İhtiyat olarak ayrılması kararlaştırılmış olup 21 Mart 2012 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların teklifine sunulacaktır.

GSRAY
kayıtlı sermaye sistemine geçmeye yönelik olarak gerekli iznin alınması ve  bu amaçla hazırlanmış olan Şirket ana sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev’i” başlıklı 7. Maddesine ilişkin ekli tadil tasarısına onay alınması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını müteakkiben Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na izin için başvurulmasına, Bakanlık onayından sonra Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Olağanüstü Genel Kurulun toplantıya davet edilmesine, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesine ve ilgili yasal iş ve işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

AFMAS
28.02.2012 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz sermayesinin %49,43′ünü temsil eden (4.636.954,468 adet A Grubu ve 2.030.681,585 adet C grubu hisse senedi) 49.000.000 ABD Doları bedelle Mars Sinema ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.’ye (“Alıcı” veya “Mars Sinema”) devredilmiştir. Devre konu 6.667.636,053 adet hisse için hisse başına fiyat 7,3489 ABD Doları olarak belirlenmiştir.Mars Sinema, Semaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:44 “Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunacaktır.

ASYAB
Bankamız adına uluslararası piyasalardan 1 yıl vadeli 200 milyon ABD Doları veya muadili tutarında Murabaha Sendikasyonu kredisi temini için, ABC Islamic Bank (E.C.), Emirates NBD Capital Limited, National Bank of Abu Dhabi PJSC,  Noor Islamic Bank PJSC ve Standard Chartered Bank’a yetki vermiştir.

TATKS
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre hazırlanan Konsolide Bilançosunda oluşan 8.989.169.-TL konsolide net dönem karının ihtiyat olarak ayrılması, VUK kayıtlarına göre oluşan 20.600.666.-TL karın 19.062.127.-TL’sinin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, kalan 1.538.539.-TL’nin ihtiyat olarak ayrılması teklifinin Genel Kurul’a sunulmasına karar verilmiştir.

PRKME
Şirket ortaklarımızdan Park Enerji Ekipmanları Madencilik Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. , T.T.K ve K.V. K gereğince tüm aktif ve pasifiyle yine ortağımız Park Holding A.Ş. ile infisahsız olarak birleşmiştir. Birleşme nedeniyle Park Holding A.Ş. nin şirketimiz  sermayesindeki payı %39,65 den % 61,24 ‘e yükselmiştir.

YKBNK
Bankamız Yönetim Kurulu’nun 29.02.2012 tarihli kararıyla, Bankamızca yurtiçinde 2.250.000.000 TL’na (İki milyar iki yüz elli milyon Türk Lirası) kadar değişik vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi ve konuyla ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

UYUM
Şirketimiz, İstanbul Anadolu yakası Pendik ilçesinde 5.200 metrekare kapalı alana ve 1.400 metrekare otopark alanına sahip olan, Anadolu Yakası Deposu için kira sözleşmesini imzalamıştır.Anadolu Yakası deposunun faaliyete geçmesi ile,hedeflerimiz doğrultusunda İstanbul Anadolu yakasında ve Marmara Bölgesinin doğusunda artacak şube sayımıza paralel olarak, depolama ve sevkiyat kapasitemizin artırılması ve Avrupa yakasında yer alan  Merkez Depomuz ile birlikte daha etkin bir  lojistik yönetiminin sağlanması planlanmaktadır.

CEYLN
Şirketimizin borçlusu olduğu T. İş Bankası ile 11.10.2011 tarihinde imzaladığı protokol kapsamında 29 Şubat 2012 tarihli 100.000.- TL’lık taksit vadesinde ödenmiştir.

CEMAS
31.01.2012 tarihli özel durum açıklaması ile bildirmiş olduğumuz  sermaye artırımından sonra kalan  32.223.983 TL  mevcut fon tutarından, Şubat  2012 döneminde 1.525.000 TL.  işletme sermayesi harcaması yapılmış olup,harcamalardan sonra kalan 30.698.983 TL şirketimizin banka hesaplarında vadeli mevduat olarak değerlendirilmektedir.

AFMAS
Garanti Bankası A.Ş. Maslak Bulvar Ticari Şubesi tarafından 30 Aralık 2010 tarihli Genel Kredi Sözleşmesi kapsamında şirketimiz lehine tahsis edilen 29 Şubat 2012 vadeli toplam 15.000.000 ABD Doları tutarındaki işletme kredisi ve BSMV dahil 165.375 ABD Doları tutarındaki birikmiş faizi;Şekerbank A.Ş. Elmadağ şubesinden 7.300.000 TL (4.170.000 ABD Doları karşılığı)  tutarında rotatif kredi kullanılarak;Ana ortağımız Esas Holding A.Ş’den, 2.300.000 ABD Doları tutarında kredi kullanılarak,
Kalan 8.695.375 ABD Doları tutarındaki kısım iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle kapatılmıştır.
 
ATAC
Şirketimiz yönetim kurulu,  İlgi tarihinde 100.000.000 TL’ndan 120.000.000 TL’na artırma yönünde aldığı kararını değiştirerek,  yeni kayıtlı sermaye tavanımızın  120.000.000 TL. yerine , 150.000.000 TL olarak belirlenmesine karar vermiştir.

ALYAG
Şirketimizin üretim prosesi ile ilgili Rafine Dairesine kurulacak olan ve Nötralizasyon Sisteminde 350 TON/GÜN olan mevcut kapasiteyi, 700 TON/GÜN’e çıkaracak “De Waxing Nötralizasyon Seperatör Grubu”nun 1.463.200 EURO tutarındaki yatırımı ile ilgili sözleşme GEA Holding’e bağiı GEA Westfalia Seperatör San.ve Tic.Ltd.Şti. ile imzalanmıştır.Sözleşmeye istinaden 350.000 EURO tutarındaki  peşin ödeme, ortaklarımızın imzasıyla Türkiye Finans Katılım Bankası-Altunizade Şb. ile yapılan 45 ay vadeli kredi sözleşmesi ile gerçekleştirilmiştir.Yatırımın teslimatı yüklenici firma olan GEA Westfalia Seperatör San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından 7 aylık süre sonunda
yapılacak olup, kalan 1.113.200 EURO tutarındaki bakiye teslimatta ödenecektir.

YKSGR
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 50.000.000,00
Brüt (TL) : 0,625000
Net (TL) : 0,531250
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 28.03.2012

BMEKS
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı ile İhraçcı Şirketlere tanınan “Payları İ.M.K.B.’da İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Alımları Sırasında Uygulanacak İlke ve Esaslar ” çerçevesinde, 07-08 Nisan 2011 tarihinde 4,50 TL fiyat ile halka arz edilen ve  14.04 2011 tarihinde İ.M.K.B.’da işlem görmeye başlayan şirket hisselerimizin, Global ekonomik krizlerin etkisi ile halka arz fiyatının önemli oranda altına inmesi sonucu;a) Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı ve Şirketimizin kendi paylarına olan güveninin kamuya gösterilmesi amacıyla mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek İ.M.K.B.’da hisselerimizin 60 gün içerisinde gerek görüldüğü takdirde geri alım yapılabilmesine,b) Bu amaçla Şirketimiz öz kaynaklarından azami 24.000.000 TL fon ayrılmasına,
c) Sermaye Piyasası Kurulu Kararı doğrultusunda üst sınır olarak 60.000.000 TL çıkarılmış sermayemizin %10′ u oranında 6.000.000 lot (nominal değerli) ulaşılıncaya kadar hisse geri alımı yapılabilmesine,d)Hisse geri alımları ile ilgili olarak yapılan işlemlerin Genel Kurul’un bilgisine sunulmasına,Toplantıya katılanların  oy birliği ile karar verilmiştir.

SKBNK
Bankamızca 330 Milyon TL’ye kadar, azami 24 ay vadeli bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na başvuruda bulunulmuştur.

 
BİLANÇOLAR

 
-DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.  -19.417.289
-HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş. 776.083
-BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.   45.368.513
-ŞEKERBANK T.A.Ş.    118.044.000

ŞİRKET HABERLERİ
 
Kulüpler ”eridi”
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası verilerinden derlenen bilgiye göre, 31 Ocak 2011 tarihinde 3 milyar 750 milyon 894 bin lira olan söz konusu şirketlerin toplam piyasa değeri 31 Ocak 2012 tarihinde 2 milyar 84 milyon 579 bin lira olarak hesaplandı. Böylece bir yıllık sürede şirketlerin toplam piyasa değerindeki kayıp yüzde 44,4 olarak belirlendi.

İşadamı Galip Öztürk’e cinayet sorusu
‘Organize suç örgütü kurduğu’ iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Otogarı’nın işletmecisi ve Metro Turizm’in sahibi işadamı Galip Öztürk ile birlikte 9 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Zorlu, enerjiye 1 milyar dolar ayırdı
Zorlu Enerji Grubu Başkanı Murat Sungur Bursa, enerji sektörüne bu yıl 1 milyar dolar bütçe ayırdıklarını açıkladı.

 

A.Cihan Peköz
Yatırım Uzmanı
alpek@deltamenkul.com.tr
0.212 310 08 35

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
HSBC: Soylen(e)meyene Tepki…

Avrupa Merkez Bankasi’nin“uzun vadeli refinanmsan operasyonu”nuna iliskin beklentilerle gune gorecepozitif egilimli baslayan global piyasalar, Fed Baskani Bernanke’nin ABDTemsilciler Meclisi’nde yaptigi...

Kapat