Gedik Yatırım: Satışlar Artıyor

IMKB 100 endeksi, dünü % 0.31 art ışla, 59.848 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 59.532, en yüksek 60.512 puanı gören endeks, önceki kapanışının 185 puan üzerine çıktı.

 
Avrupalı yetkililerin Yunanistan’ın ikinci kurtarma paketini geciktireceği endişeleri, uluslararası piyasaları tekrar olumsuz etkiliyor. Zira ülkeyi 20 Mart’ta 14.5 milyar euro de ğerinde tahvil itfas ı bekliyor. Yunanistan bu itfayı gerçekleştiremezse temerrüte düşecek. Euro değer kaybederek 1.30′a kadar geriledi. Üstüne, Moody’s 114 Avrupa bankas ının notunu indirim için izlemeye ald ı haberi bu sabah piyasalarda satışları artırdı.
 

Sabah saatleri itibariyle ABD futureları dün IMKB’nin kapan ış saatine göre % 1.0 aşağıda işlem görürken Avrupa borsalar ının güne sat ıcılı başlaması bekleniyor. ABD’de bugün haftalık işsizlik başvuruları ve ÜFE açıklanacak.
 

Günlük Bülten
 

-AB, borç krizinin ba şlang ıcından itibaren hiçbir taahhüdünü yerine getirmeyen Yunanistan ’a 130 milyar avroluk ikinci kurtarma paketini beklemeye aldı. -Yunanistan Maliye Bakanı Venizelos, “Yunanistan’ ın reform programına yönelik politik taahhütlere ili şkin konular çözüldü, bunun yan ı sıra 2012 için 325 milyon Avro bütçe aç ığının nasıl kapatılacağı da belirlendi, Pazar günü Brüksel’de yap ılacak Avro çal ışma grubu toplant ısında hazır olaca ğını da ifade etti.
-17 global bankan ın kredi notlar ını olası bir indirim için izlemeye alan Moody’s, Avrupa’da 16 ülkede toplam 114 finansal kurulu şun notlar ına karşı da harekete geçti. -Rusya’nın en büyük bankas ı Sberbank’ın CEO’su Herman Gref, Polonya ve Türkiye’de büyümek ile ilgilendiklerini ancak bunu yapmak için hemen devreye girecek planlar ı olmadığını söyledi.
-FED toplantı tutanaklarına göre ,yetkililer Banka’n ın faiz oranlar ını düşük tutmak ve yat ırımları teşvik etmek için daha fazla menkul k ıymet al ıp almaması ve ne zaman alacağı konularında görü ş ayrılıkları yaşıyorlar.
-TÜİK verilerine göre i şsizlik oran ı 2011 Kasım ayında 1,9 puan gerileyerek % 9,1 oldu. 

 
Şirket Haberleri
 

CIMSA,[AFYON], Çimsa PARCIB SAS’ ın sahip oldu ğu Afyon Çimento Sanayii Türk A. Ş.’nin sermayesinin %51 payını 57.53 mn TL’ye sat ın almak için hisse al ım sözle şmesi imzalam ıştır. Bu de ğer Afyon Çimentonun piyasa de ğerinin %51 denk gelmektedir.
EREGL, Şirket 2011 4. çeyre ğinde kar ını yaklaşık 173 mn TL olarak aç ıkladı. Beklenti 93 mn TL idi. Böylece 2011 y ılında %32 artışla 1,005 milyar dolar kar aç ıkladı.

TTKOM, Şirket 2011 y ılının 4. çeyre ğinde kar ını geçen y ılın ayn ı dönemine göre% 6 art ırarak 594 milyon TL olarak aç ıkladı. Böylece Şirket 2011 y ılı karı geçen y ıla göre %15 dü şürek 2,068 milyar TL olarak gerçekle şti.
ASELS,Şirket bir yurtd ışı mü şterinin Sahil Güvenlik Botlar ına entegre edilmek üzere 5.968.900 Euro bedelli Uzaktan Komutalı Stabilize Platform sipari şi alm ıştır. Sipari ş kapsamında teslimatlar 2012 -2013 yıllar ı içinde gerçekle ştirilecektir.
SAMAT,Şirket 2012 Yılı Polis Akademisi Başkanlığı Ders Kitabı ve Diğer Basılı Malzemeleri İşini 477 bin TL tutarla alm ıştır.

RHEAG,Şirket Ba ğlı Ortaklıklarından Dentistanbul A. Ş. Uluslararası Finansal Kurumu ile, Büyüme Finansmanına Yönelik, de ğerlendirme çal ışması sonucu belirlenecek olan 4 milyon dolara kadar bir Finansman Paketi Çal ışması için anla şma imzalamıştır.

MANGO,Belarus şirketi AISU PLUS LTD. ile ya ş sebze-meyve ihracatı konusunda mutabakat anlaşması yapılmıştır. Sözle şme süresi 31.12.2013 tarihine kadar olup, anla şma kapsamında 5.000.000 dolar tutarında i şlem hacmi öngörülmü ştür.  

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Lider Forex​: EUR/USD’da Büyük Gün Geldi Çattı…

EUR/USD ANALİZ    Çarşamba gecesi Yunanistan’ın kurtarma paketinin masaya yatırıldığı Euro Bölgesi maliye bakanlarının telekonferans görüşmesinde olumlu sinyaller yer yer...

Kapat