Gedik Yatırım: Rallinin Ardından Haftaya Sakin Başlangıç

IMKB’de ralli geçen hafta da devam etti. 9 Ocak’ta 49.263 seviyesine kadar gerileyen borsa, geçen hafta 60.347 seviyesine kadar yükseldi. Kapanış ise 60.148 seviyesinden oldu. Böylece IMKB, haftay ı % 4.9 art ışla kapat ırken, dipten beri yaşanan yükseli ş % 22 oldu. Geçen haftan ın yıld ız hisseleri % 16 ile THY ve % 11 ile VAKBN ile TUPRS oldu.
 

FED’in faizleri 2014′e kadar dü şük tutaca ğı açıklaması ile global çapta ya şanan rallide geçen hafta Avrupa borsalar ı % 2 ile 5 aras ında de ğer kazanırken ABD borsaları önceki hafta gibi geçen hafta da borsalardaki art ışa katılmadı. Türkiye de ise yo ğun yabancı sermaye girişi ile beraber dolar kuru 1.75′e inerken, tahvil faizi % 9.1′e kadar geriledi.
 

 
Bu hafta piyasalar ABD’deki ekonomik büyüme sinyallerini izleyecektir. Zira Avrupa MB likidite art ırıcı önlemlere ba şvururken, ABD Merkez Bankası’ndan bir hamle gelmemi şti. Cuma günü aç ıklanan tar ım d ışı istihdam ın yükselmesi ve işsizlik oran ının % 8.3 ile son 3 y ılın e n d ü şük seviyesine gerilemesi FED’in geni şlemeci para politikas ı yerine daralt ıcı politikalar ını gündeme getirebilir. Zira ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde iyi sinyaller veriyor.

 
Bu sabah Euro’da sat ıcılı bir seyir gözlenirken, Asya borsalar ında art ışlar var. Avrupa borsalar ının yatay aç ılması bekleniyor. Endeksin k ısa vadeli teknik göstergeleri a şırı al ım olmasına ra ğmen henüz bozulma görülmüyor. Bu hafta 61.700 direnci öne ç ıkacaktır.
 

Endekste sat ışlar ın gelmesi halinde 58.500 yak ından izlenmeli. Bu seviyenin k ırılması halinde mevcut pozisyonlar azalt ılmal ı ve 200 günlük üssel ortalaman ında geçti ği seviye olan 57.000 deste ğine kadar geri çekilme beklenebilir.  

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
HSBC: Buyuk Gun…

Avrupa borc krizine (Yunanistan spesifiginde) iliskin devam eden belirsizliklere ragmen ABD’de aciklanan tarim disi istihdam rakamlari global piyasalarda olumlu havanin...

Kapat